Lähiesihenkilöt, johto ja omavalvonta

Vammaispalvelut

InterRAI ID Vertailutiedon hyödyntäminen johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä