Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde

GeroFuture ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (POHDE) ovat tehneet varsin pitkään monipuolista ja laajaa RAI-yhteistyötä. GeroFuture on toteuttanut Pohteen alueella useita erisisältöisiä RAI-koulutuksia. Koulutusten kohderyhmää ovat olleet mm. hoitajat, RAI-vastaavat, lähiesihenkilöt ja terapeutit. 

Pohteen alueella toteutettiin vuonna 2022 GeroFuturen vetämä koulutuskokonaisuus koskien RAI-tiedon hyödyntämistä kuntoutumista edistävässä hoidossa ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kotihoidossa. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli opastaa osallistujia laatimaan asiakkaiden kuntoutumista ja osallistumista edistäviä, tavoitteellisia hoito- ja palvelusuunnitelmia, joissa korostuvat kuntoutumista edistävät toimintamallit ja painottuvat ennaltaehkäisevän hoidon käytänteet. Koulutuskokonaisuus toteutettiin konkretiaan perustuvia esimerkkitapauksia hyödyntäen sekä kuntoutumista ja osallistumista edistäviä näkökulmia korostaen. 

Tämän lisäksi vuonna 2023 toteutettiin kotiin annettavien palveluiden ja ympärivuorokautisen palveluasumisen esihenkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka käsitteli RAI-vertailutiedon hyödyntämistä omavalvonnassa ja laadun parantamisessa. Konkreettisuudesta ja selkeydestä kiitellyt koulutusmateriaalit rakennettiin hyvinvointialueen omia vertailutietoja hyödyntäen. Kokonaisuus sisälsi myös RAI-pohjaisen laatumittariston rakentamisen hyvinvointialueelle.

Lisäksi vuonna 2023 toteutettiin RAI-vastaaville räätälöity koulutuskokonaisuus, jonka tarkoituksena oli parantaa RAI-arviointitoiminnan luotettavuutta, sparrata ja motivoida RAI-vastaavia sekä syventää heidän ymmärrystään RAI-tiedon hyödyntämisestä oman yksikön toiminnan kehittämisessä. Koulutuskokonaisuuden vastaanotto oli positiivinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

GeroFuture on toiminut asiantuntijana myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen RAI-pohjaisten palveluohjauskriteerien laatimisessa. GeroFuturen asiantuntijat ohjasivat ja sparrasivat viranhaltijoita kriteerityössä, joka toteutettiin työpajatyöskentelynä. Kriteerityössä käytiin läpi keskeisten InterRAI HC-arviointivälineen mukaisten mittareiden sisällöt ja määriteltiin ne InterRAI HC-arvioinnin myötä syntyvät RAI-mittarit ja erilaiset asiakassegmentit, jotka vastasivat tilaajan kotihoidon ja etäkotihoidon myöntämisen sanallisia kuvauksia. Lisäksi määriteltiin ne Pohjois-Pohjanmaan osittaisarvioinneista syntyvät RAI-mittarit, jotka vastasivat hyvinvointialueen määrittelemiä ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen myöntämisen sanallisia kuvauksia. Laaditut palveluiden myöntämisperusteet ja RAI-mittari arvot tukevat ja auttavat henkilöstöä palveluiden myöntämiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Asiantuntijapalvelusta saatu palaute

”Yhteistyö GeroFuturen kanssa onnistui todella hyvin ja työpajatyöskentelyt olivat hyvin keskustelevia ja vuorovaikutteisia. GeroFuturen asiantuntijat osasivat hyvin tukea ja lukea meidän sanoittamaamme tekstiä RAI-mittareiden kielelle. Olemme hyvin tyytyväisiä, että lähdimme tekemään palveluiden myöntämismäärittelyn GeroFuturen kanssa.”